Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden EnergyWinner / 070Energiek.nl

 

Artikel 1 – Algemeen

Artikel 2 – Identiteit van 070Energiek

Artikel 3 – Toepasbaarheid overeenkomst

Artikel 4 – De overeenkomst

Artikel 5 – Het product

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Bedenktijd en verplichtingen consument

Artikel 8 – Herroepingsrecht van de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van 070Energiek bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en aanvullende garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Transactieduur: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

Artikel 17 – Geschillenregeling en afhandeling klachten

Artikel 18 – Toepasselijk recht

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument digitale inhoud, diensten en/of producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door 070Energiek worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en 070Energiek;
 2. Bedenktijd: dit is de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn/haar bedrijfs-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: de periode van de overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder inbegrepen e-mail – die de consument en/of 070Energiek in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen 070Energiek en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: op haar website is een digitale versie van het herroeping formulier te vinden;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en 070Energiek gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van 070Energiek

070Energiek Coöperatieve Vereniging UA

p.a. Cylinderstraat 4

2516 XS Den Haag

Web: EnergyWinner.nl

Mail: info@070Energiek.nl

Tel: +31621543658

KvK:  61497932 

BTW:  NL8543 67809 B01

 

Artikel 3 – Toepasbaarheid overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 070Energiek en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen 070Energiek en consument.
 2. Deze algemene voorwaarden worden voordat de overkomst op afstand word gesloten ter beschikking gesteld aan de consument. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 070Energiek voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij 070Energiek zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld worden. Dit op dusdanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 070Energiek onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door 070Energiek is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft 070Energiek passende maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en gegevens en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal 070Energiek daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. 070Energiek kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien 070Energiek op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. 070Energiek zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
    1. Het adres van de vestiging van 070Energiek waar de consument met klachten terecht kan;
    2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
    3. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
    4. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
    5. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
    6. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping;
    7. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

   

  Artikel 5 – Het product

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het product bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als 070Energiek gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden 070Energiek niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

  Artikel 6 – Herroepingsrecht 

  Van producten:

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 070Energiek mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
     1. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. 070Energiek mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
     2. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
     3. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

   

  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

  1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 070Energiek mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

  1. Indien 070Energiek de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
  2. Indien 070Energiek de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

   

  Artikel 7 – Bedenktijd en verplichtingen consument

  1. Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument mag digitale producten, inlog sleutels ed. niet delen met derden.
  2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
  3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als 070Energiek hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

  Artikel 8 – Herroepingsrecht van de consument en kosten daarvan

  1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan 070Energiek.
  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) 070Energiek. Dit hoeft niet als 070Energiek heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door 070Energiek verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
  5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als 070Energiek niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als 070Energiek aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
  6. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
     1. Hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
     2. Hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
     3. 070Energiek heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen;
  7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

   

  Artikel 9 – Verplichtingen van 070Energiek bij herroeping

  1. Indien 070Energiek een melding van herroeping door de consument op elektronische wijze ontvangt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  2. 070Energiek vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door 070Energiek in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij 070Energiek aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  3. 070Energiek zal de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode uitvoeren. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
  4. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de standaardlevering, hoeft 070Energiek de bijkomende kosten voor de duurdere verzend methode niet terug te betalen.

   

  Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

  070Energiek kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als 070Energiek dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

  1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop 070Energiek geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
     1. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
     2. De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra 070Energiek de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  3. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  4. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  5. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  6. Adviezen op maat die uitgewerkt zijn op basis van de consument specifieke situatie;
  7. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  8. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
     1. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
     2. De consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

   

  Artikel 11 – De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan 070Energiek producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar 070Energiek geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien 070Energiek dit bedongen heeft en:
     1. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
     2. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

   

  Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en aanvullende garantie

  1. 070Energiek staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat 070Energiek er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door 070Energiek, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte aanvullende garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover 070Energiek kan doen gelden indien 070Energiek is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  3. Onder aanvullende garantie wordt verstaan iedere verbintenis van 070Energiek, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

  Artikel 13 – Levering en uitvoering

  1. 070Energiek zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan 070Energiek kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal 070Energiek geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  4. Na ontbinding conform het vorige lid zal 070Energiek het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij 070Energiek tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan 070Energiek bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 14 – Transactieduur: duur, opzegging en verlenging

  Verlenging:

  1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
  2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
  4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

  Duur:

  1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

  Opzegging:

  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: – te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; – tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; – altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als 070Energiek voor zichzelf heeft bedongen.

  Artikel 15 – Betaling

  1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan 070Energiek te melden.
  4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door 070Energiek is gewezen op de te late betaling en 070Energiek de consument een termijn van 7 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 7-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is 070Energiek gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

  Deze incassokosten bedragen maximaal: 14% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 9% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. 070Energiek kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

  Artikel 16 – Aansprakelijkheid

  070Energiek is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de aangeboden kennis, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij het verstrekken van kennis en adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

  070Energiek mag er hierbij van uitgaan dat de consument zich zelf goed verdiept in het onderwerp waarover informatie wordt verstrekt. En omdat vrijwel ieder gebouw of woning anders is kunnen niet al onze adviezen een op een op alle situaties worden toegepast. Hierdoor dient consument altijd voor aanbrengen of uitvoeren van energiebesparende maatregelen of investeringen, door een in de betreffende maatregel gespecialiseerde leverancier laten controleren of en op welke mannier deze veilig is toe te passen. Verantwoordelijkheden met betrekking tot de aan te brengen en uit te voeren maatregelen liggen ten aller tijden bij de partij die deze aanbrengt en niet bij 070Energiek.

  De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van de prijs die consument voor het product heeft betaald. Eventuele aanspraken van de consument in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de consument zijn rechten heeft verwerkt.

  Artikel 17 – Geschillen regeling en afhandeling klachten

  1. Ingediende klachten bij 070Energiek worden binnen een termijn van 21 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
  2. 070Energiek heeft een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. De klachtenprocedure is goed vindbaar en bereikbaar voor consument. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij 070Energiek.
  3. Indien een klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel uiterlijk binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  Artikel 18 – Toepasselijk recht

  Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

  Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

  1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.