Disclaimer

 

Bespaar Disclaimer EnergyWinner.nl / 070Energiek 
 
Laatst bijgewerkt op 9 december 2022
 
Je erkent en gaat akkoord dat 070Energiek (“www.EnergyWinner.nl, EnergyParty.nl en 070energiek.nl”) alleen indicatieve informatie verstrekt met betrekking tot bespaar percentages en bespaar bedragen. Dit omdat energieprijzen verschillen maar ook bespaar percentages sterk kunnen verschillen. De oorzaak hiervan komt doordat iedere woning anders is, de isolatie graad van de woningen sterk verschillen en iedere bewoner ander (stook) gedrag heeft. Maar ook dat 070Energiek geen garanties geeft met betrekking tot hoeveel energie of geld je gaat besparen door middel van onze ideeën, informatie, (betaalde) programma’s of strategieën. Wat we kunnen wel garanderen is dat je tevreden bent met onze begeleiding en dat je als je onze adviezen en kennis gaat toepassen je energie gaat besparen.
 
Energie besparen gaat niet automatisch, je zult zelf gedrag verandering en/of acties dienen te ondernemen om dit te realiseren. Wij zullen je daarbij binnen ons programma zo goed mogelijk begeleiden zodat je in staat wordt gesteld een binnen jou budget en mogelijkheden, zo duurzaam en energiezuinige woning te realiseren. Het is ook met deze intenties dat wij onze programma’s en begeleiding hebben ontworpen.
 
Niets op deze pagina, op onze website(s) of in onze e-mails is een belofte of garantie voor toekomstige besparing. De financiële bedragen of bespaar percentages die hier genoemd worden, of op een van onze andere website’s of e-mails, zijn gemiddelde schattingen of projecties gebaseerd op voorgaande resultaten, en horen niet als exact of beloofd beschouwd te worden – Alle getallen zijn er alleen voor illustratieve doeleinden.
Indien je vragen hebt kun je ons mailen op  info@energywinner.nl 
 
Disclamer
 
Er is door ons uiterste zorg besteed bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
 
De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.
 
Intellectuele eigendom
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.
 
Gelinkte internetwebsites
Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.
Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.
 
Geen aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.
 
Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.